Werkwijze

1. De stichting tracht het gestelde doel te bereiken door initiatieven op dit gebied te nemen en activiteiten te ontplooien, alsmede om samen te werken met organisaties en instellingen die gelijksoortige doeleinden nastreven.

2. Deze initiatieven en activiteiten kunnen onder meer omvatten:

a. Het bijeenbrengen van documentatiemateriaal over, alsmede het (doen) verrichten van studiën met betrekking tot de betreffende monumenten en periode (1621-1791)met betrekking op de WIC.

b. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek (historisch/archeologisch en dergelijke) in het betreffende gebied zodat een bijdrage kan worden geleverd aan beter inzicht en/of behoud van deze monumenten.

c. Het geven van voorlichting, onder andere door het uitbrengen van publicaties, het organiseren van lezingen, congressen, rondleidingen, en dergelijke.

d. Het bijeenbrengen van gelden.

e. Het, gevraagd of ongevraagd, geven van adviezen aan instellingen of personen die historische WIC monumenten beheren of bezitten, met betrekking tot hun wettelijke bescherming, beheer, gebruik en instandhouding.

f. Objecten of gedeelten daarvan, als bedoeld in artikel 2, indien zulks nodig mocht blijken, in eigendom, erfpacht of huur, dan wel in gebruik of medegebruik te verkrijgen, hun onderhoud te verzekeren en de bezichtiging respectievelijk het gebruik voor openbare doeleinden te regelen en daarop toezicht te houden.

g. Het aanwenden van andere wettige middelen die tot het bereiken van de beoogde doelstellingen kunnen bijdragen.

De stichting zal handelen in overleg en streven naar samenwerking met de nationale overheden, de besturen van provincies, gewesten, gemeenten en water- & buurtschappen alsmede met alle andere instanties en personen, welker belangen bij het beleid van de stichting betrokken zijn.