Wie zijn wij

Bestuursstructuur van de MoWIC Foundation (conform statuten JL/99116805)

Algemeen Bestuur van de MoWIC Foundation
De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijftien leden. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het algemeen bestuur uit de leden van het algemeen bestuur en bestaat uit ten minste twee en ten hoogste negen leden, onder wie de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de behandeling van de dagelijkse zaken en geeft uitvoering aan het door het dagelijks bestuur uitgezette beleid van de stichting.

Raad van Advies
Door het algemeen bestuur wordt een Raad van Advies ingesteld. Deze raad van advies dient het algemeen bestuur gevraagd of ongevraagd van advies.

Commissies
Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur kunnen voor bepaalde doeleinden vaste commissies en commissies ad hoc instellen. De taak en bevoegdheden van zodanige commissies worden vastgesteld door het bestuur dat hen heeft ingesteld.